O Terapii

Regresná terapia je jednou z metód, ktorá pomáha riešiť zaťažujúce situacie a problémy, s ktorými sa čas od času stretneme a ktoré nás obťažujú, ako aj tie, s ktorými sme akoby zžití a nevieme sa ich zbaviť po dlhý čas, ktoré pôsobia, ako by boli našou súčasťou, akoby sme to boli my sami, akoby sme tým problémom boli my sami ...

Regresná terapia je abreaktívnou metódou, ktorá nachádza príčiny problému a umožňuje nám tak pozrieť sa na našu situáciu v svetle„nových“ informácií, ktoré nám neboli (pred terapiou) dostupné vo vedomí. 

Je založená na asociatívnej schopnosti pamäte. Naša pamäť si uchováva v rôznych úrovniach našej psychiky (vedomie, podvedomie, nevedomie) všetky pocity, zmyslové vjemy, emócie, vône, myšlienky, obrazy zo zážitkov prežitých v ktoromkoľvek období nášho bytia. Ak sa niektoré tieto zážitky spájajú so situáciou, ktorá bola pre nás tak neúnosne ťažká, že sme ju nemali možnosť doriešiť ( či už preto, že sme nemali dostatok „správnych“ informácií, vedomostí na jej riešenie, alebo dostatočný priestor – čas alebo jednoducho psychickú kapacitu poradiť si s problémom v danej situácii) tak všetky ony emócie, pocity,myšlienky z tejto situácie, z tohto zážitku ostávajú „živé“ , stále otvorené, nedoriešené a pri stretnutí so situáciou v súčasnom živote, ktorá je akýmkoľvek spôsobom podobná (vôňa, myšlienka, pocit, emócia, fyzická podobnosť, ...)práve tej nedoriešenej, spustí sa mechanismus asociácie tj. pripomenutie zážitku zo skoršieho obdobia nášho bytia, organismus sa nastavuje tak, ako by sme boli v situácii v minulosti a my sa v súčasnosti cítime „nesvoji“ niekedy až nepríjemne a ani si nemusíme uvedomovať odkiaľ tento pocit pramení.

Terapia je určitým spôsobom direktívna, a to v časti, kedy Vás terapeut vedie určitým smerom, určitou cestou a „drží“ Vás bezpečne na tejto ceste v danom smere. Smer, cestu kadiaľ Vás povedie určuje na základe problému, s ktorým ste prišli, na základe toho, čo chcete riešiť. Nedovolí úniky na cestu vedúcu iným smerom z dôvodu čo možno najväčšej efektívnosti terapie.

To, čo na ceste stretnete, čo budete vidieť, čo riešiť, ako sa k tomu budete stavať, ako si to budete vysvetlovať, aké závery z toho vyvodzovať – je čisto na Vás, terapeut Vám do tohoto procesu nezasahuje.

  Výhodu regresnej terapie vidím v tom, ze vás vedie k riešeniu príčin problémov vami samými (nie je to nikto iný, kto je tu na to, aby vám povedal „máte ten a ten problém, lebo sa stalo to a to a musíte s tým robiť to a to), ste to výhradne a jedine vy, ako klient, ktorý nachádza zdroj = príčinu svojho problému a aj jeho riešenie a to neporovnateľne rýchlejšie ako iné druhy psychoterapií (odhliadnúc od faktu, že niektoré psychoterapie sú založené práve na tom, že je to terapeut, ktorý interpretuje = zdeľuje, čo je príčinou a čo s tým máte robiť). 

Regresná terapia je cestou sebaspoznávania, cestou poznania seba v súvsťažnosti s okolím, so Svetom, s Vesmírom....